บทบาทหน้าที่ อปท. ในการจัดการสารเคมีทางการเกษตร

บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารเคมีการเกษตร: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทองค์กรประชาชนกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร” 10 – 11 พฤษภาคม 2550

ตลอดเส้นทางสารเคมีการเกษตร ตั้งแต่การนำเข้า ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ขนส่ง ใช้ กำจัดของเสีย รวมไปถึงการตกค้างอยู่ในผลผลิตของเกษตรกร มีกฎหมายควบคุมอยู่ 10 ฉบับ คือ 1.พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3.พ.ร.บ.การสาธารณสุข 4. พ.ร.บ.โรงงาน 5.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 6.พ.ร.บ.อาหาร 7. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 8.พ.ร.บ.การจราจรทางบก 9. พ.ร.บ.ศุลกากร 10.พ.ร.บ.การเดินเรือ

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ และอำนาจที่ให้ในกฎหมายหลายฉบับดังกล่าวนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร หากแต่ยังไม่มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เพียงแต่ได้กำหนดไว้กว้างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

018 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทองค์กรประชาชนกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร” 10 – 11 พฤษภาคม 2550 มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ บางเขน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *