อบต. แม่ทา กับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร

อบต.กับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

            สำหรับทิศทางข้างหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาได้ร่วมวางแผนในการพัฒนา ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการสารเคมีกับเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ในตำบลแม่ทามากขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ เครือข่ายผู้ผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

– การพัฒนาตลาดทางเลือกเพื่อรองรับผลผลิตปลอดสารเคมี

– การหนุนเสริมปัจจัยการผลิต การเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรของเพื่อนสมาชิกเพื่อให้กำลังใจ และสร้างความรู้สึกมีเพื่อน ไม่โดดเดี่ยว

– ขยายกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนในแม่ทาให้กว้างขวางและเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีการวางแผนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบครบวงจร ครอบคลุมการผลิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กองทุนชุมชน สุขภาพชุมชน การคุ้มครองผู้บริโภค และที่สำคัญคือ เพื่อรองรับนโยบายจากภาครัฐ

– ประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมรับรู้และเห็นความสำคัญ ความจำเป็นของการพัฒนา และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

– สร้างแหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชนในรูปขององค์กรหรือสถาบัน

– สร้างจิตสำนึกในกลุ่มเกษตรกรด้วนกันให้ตระหนักถึงการช่วยเหลือและเห็นความสำคัญของการพึ่งตนเอง

– สนับสนุนให้เกษตรกรรมยั่งยืนได้เข้าไปอยู่ในแผนแม่บทของชุมชน สหกรณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

– หนุนเสริมและพัฒนาแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนแม่ทา เพื่อสืบทอดเกษตรกรรมยั่งยืนให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

– ร่วมมือกับกลุ่ม เครือข่าย และพันธมิตรนอกชุมชนในการกำหนดนโยบายการเกษตรที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้าง เสริมสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม

            ทั้งนี้ โดยเชื่อว่า การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนเป็นบทบาทและภารกิจร่วมกันของทุกฝ่าย ส่วนบทบาทขององค์กรบริหารส่วนตำบลจะเป็นกลไกสนับสนุนทั้งงบประมาณ และการออกข้อบังคับ ข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ส่วนประเด็นการจัดการสารเคมีการเกษตรนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การวางเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

(ขอขอบคุณ กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต.แม่ทา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด)

018 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาทองค์กรประชาชนกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร” 10 – 11 พฤษภาคม 2550 มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ บางเขน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *