กลุ่มผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านอาหารปลอดภัย ตำบลบ้านกู่

5. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม :
          1. รวบรวมปราชญ์ชาวบ้านในตำบลที่มีความรู้เรื่องการเกษตร เพื่อขยายความรู้แก่สมาชิก
          2. หาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และพัฒนาระบบการผลิตข้าวพื้นบ้าน การปลูกพืชอาหาร และปศุสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความหลากหลายและความพอเพียงของอาหารที่ปลอดภัยในครัวเรือน
          3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น เชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างความร่วมมือในการขยายพื้นที่ผลิตข้าวพื้นบ้าน อาหารปลอดภัยในระดับตำบล
เป้าหมายกลุ่ม : สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน
          เป้าหมายเรื่องข้าว คือ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขายพันธุ์ข้าวและขายข้าวแปรรูป
          ปีที่ 1 – สมาชิก 8 รายผลิตพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ และกลุ่มมีการจัดกิจกรรมการเสริมความรู้ให้กับสมาชิก
          ปีที่ 2 – ขยายพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวางแผนให้สมาชิกเลือกปลูกข้าวที่ตนเองมีศักยภาพในการผลิตคนละ 1-2 สายพันธุ์
                   – ขยายจำนวนสมาชิกเพิ่ม
          ปีที่ 3 – การจัดหาสำนักงานประจำ
                   – การจัดหาเครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพในการผลิต

6. โครงสร้างกลุ่มและสมาชิก:
     นายนิคม ลาธิโน                    ที่ปรึกษากลุ่ม (พัฒนากร)
     นายชิดพงศ์ ระวิหังโส                   ที่ปรึกษากลุ่ม (นายกอบต.บ้านกู่)
     สมาชิกกลุ่ม 27 คน ได้แก่
            1. นายบุญมา สุวรรณศรี         ประธาน 
            2. นายสนธิ์ แดนกะไสย        รองประธานคนที่หนึ่ง
            3. นายเสงี่ยม ชาวเกวียน       รองประธานคนที่สอง
            4. นายโกสน โคนาโล           

เลขานุการ
            5. นายไพรัชช์ แดนกะไสย     ผู้ประสานงาน
            6. นายสมพร อันธิเมือง        เหรัญญิก
            7. นางแสวง น้อยบาตร                    กรรมการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน
            8. นางสุพรรณี ทองย่อม        กรรมการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน
            9. นายอุดม คมวิเศษ            กรรมการฝ่ายตรวจสอบการผลิต
            10. นางปราณี เกษกุมษี        กรรมการฝ่ายการตลาด
            11. นายสุวิทย์ นิลวัน           กรรมการฝ่ายการตลาด
            12. นางบรรทม อันธิเมือง     

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
            13. นางหอม อ่อนสา            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
            14. นางสม น้อยคำแพง                     สมาชิก
            15. นางศศินิภา อำนาจครุฑ               สมาชิก
            16. นางอุดม แพงพงษ์มา                   สมาชิก
            17. นางฉวี ผิวเฮ้าขา            สมาชิก
            18. น.ส.พิมพา พันลา                        สมาชิก
            19. นางชิดชม อันธิเมือง                    สมาชิก
            20. น.ส.ทัศนีย์ แก้วแกมทอง             สมาชิก
            21. นางทองมี ชินหัวดง                      สมาชิก
            22. นางอภิญญา เดชคุณรัมย์             สมาชิก
            23. นางจิรภัทร สังข์สุวรรณ                สมาชิก  
 24. นางพุทมา ลาธิโน                          สมาชิก          
   25. นางจันทร์ศรี น้อยจันทร์วงษ์        สมาชิก
            26. นายบุญยง ป้องชาลี         สมาชิก
            27. น.ส.ราตรี บุตรเอื้อ                        สมาชิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *