กลุ่มผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านอาหารปลอดภัย ตำบลบ้านกู่

ข้อตกลง/กติกากลุ่ม
          1.สมาชิกกลุ่มต้องเป็นคนในพื้นที่ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม หากมีผู้ที่อยู่นอกเขตตำบลบ้านกู่ มีความสนใจเข้าเป็นสมาชิก ต้องผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการของกลุ่มเป็นรายบุคคลไป
          2.เป็นเกษตรกรที่ลงมือปฏิบัติจริงและมีพื้นที่ทำการเกษตร
          3.ผู้เป็นสมาชิกกลุ่มต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกลุ่มจริง โดยพิจารณาจากความต่อเนื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม
          4.ผู้เป็นสมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากมีธุระหรือเหตุจำเป็นอื่นใด ให้มีผู้เข้าร่วมประชุมแทน หรือ ให้แจ้งเหตุจำเป็นแก่กลุ่มได้รับทราบ
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
          1.มีสิทธิยืมพันธุ์ข้าวจากกลุ่ม แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นข้าวในอัตราพันธุ์ข้าว 5 กก. คิดดอกเบี้ย 1 กก. (เพื่อการเติบโตของกลุ่ม) และต้องคืนพันธุ์ข้าวที่ยืมไปเท่านั้น หากประสบปัญหาที่มีความจำเป็นจริงๆ ให้คณะกรรมการกลุ่มพิจารณาเป็นรายกรณีไป
          2.กลุ่มจะมีการจัดการเรื่องการหาตลาดจำหน่ายผลผลิต
          3.มีการจัดตั้งกองทุน เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
          4.มีการส่งเสริมความรู้เรื่องการเกษตรจากกลุ่ม

7. กิจกรรมของกลุ่ม :
          กิจกรรมหลัก      1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
                              2. การแปรรูปข้าว
          กิจกรรมรอง 1. การผลิตผัก      
                             2. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ไข่
3. การเลี้ยงกบ     
                              4. การเลี้ยงเป็ด
                             5. การเลี้ยงปลา   
                             6. การเลี้ยงหมู
                             7. การเลี้ยงวัว     
                             8. การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้า

8. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :
          นายไพรัชช์ แดนกะไสย
บ้านเลขที่ : 71 ม.3 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-3417394 อีเมล์ :  mintuna14@gmail.com

9.ผู้ให้ความรู้ /ผู้สื่อสารเรื่องราวภายในกลุ่ม :
          1. นายบุญมา สุวรรณศรี          การปรับปรุงดิน    
          2. นายสนธิ์ แดนกะไสย           พันธุกรรมข้าว การทำปุ๋ยชีวภาพและการทำน้ำหมักชีวภาพ
          3. นายเสงี่ยม ชาวเกวียน   การเพิ่มผลผลิตข้าว การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ
          4. นางอุดม แพงพงษ์มา           การมัดหมี่และทอผ้าไหม

10. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :
          1. ขาดแหล่งน้ำน้ำที่สามารถทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี จะทำนาได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
          2. พื้นที่ทำการเกษตรอยู่ห่างจากชุมชม อยู่ห่างจากแหล่งไฟฟ้าทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดการ
          3. เป็นกลุ่มใหม่จึงทำให้การบริหารจัดการกลุ่มยังไม่ลงตัวมากนัก

11. แนวทางการทำงานและทิศทางการทำงาน/ความต้องการการสนับสนุนจากภายนอก
          1. งบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม
          2. การหนุนเสริมจากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

12. ความโดดเด่น :
          กลุ่มผู้ผลิตข้าวพื้นบ้านอาหารปลอดภัย ตำบลบ้านกู่ เป็นกลุ่มที่มีฐานจากการวิจัยท้องถิ่นในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและยกระดับมาสู่การผลิตข้าวพื้นบ้าน โดยการอนุรักษ์ คัดเลือกพันธุ์ข้าว พร้อมกับมีเงื่อนไขและกระบวนการหนุนเสริมให้สมาชิกปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ภายในระยะเวลา 3 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *