กลุ่มเกษตรผสมผสาน 4 หมู่บ้านห้วยหลาว

กลุ่มเกษตรผสมผสาน 4 หมู่บ้านห้วยหลาว 

1. ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรผสมผสาน 4 หมู่บ้านห้วยหลาว 
  
2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ : 
          2.1 ที่ตั้ง : นางบุญเตรียม ไชยรัตน์ เลขที่ 3 หมู่ 17 บ้านโนนชัยศรี ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
          2.2 ลักษณะภูมินิเวศ : 
          ลักษณะนิเวศนาโคก เดิมมีสภาพเป็นป่า ชื่อว่า ป่าโคกผักกูด-โป่งแดง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการชะล้างของหน้าดินสูงจึงมักจะใช้เป็นแหล่งเลี้ยงวัวควายของคนในชุมชน ต่อมาจึงเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่โคกมักจะตั้งบ้านเรือนในบริเวณที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งน้ำ แล้วใช้เป็นแหล่งปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ แต่เมื่อมีความต้องการที่จะผลิตข้าวเพื่อกินและให้พอขายเป็นรายได้ จึงมีความพยายามปรับพื้นที่โคกหรือพื้นที่ป่าเดิมเพาะปลูกข้าว 
          ปัจจุบันในภูมินิเวศโคกจะปลูกข้าวเป็นหลัก อาศัยน้ำฝนในการทำนา พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมควรเป็นพันธุ์ข้าวที่อายุสั้น และต้องการน้ำน้อย ส่วนการเลี้ยงสัตว์ จะมี 2 แบบ คือ นำวัวควายไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าธรรมชาติ และเลี้ยงสัตว์ในแปลงของตน สัตว์เลี้ยงถือเป็นรายได้หลัก 

3. ขนาดพื้นที่นาแปลงรวม : 
3 งาน 

4. ความเป็นมา : 
          ปี พ.ศ. 2543 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เข้าไปจัดตั้งกลุ่ม โดยได้รวบรวมชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยหลาว บ้านห้วยหลาวเหนือ บ้านห้วยใหม่ บ้านโนนชัยศรี ซึ่งมีที่ดินอยู่ในเขตป่าโคกผักกูด-โป่งแดง ชื่อกลุ่ม เกษตรผสมผสาน 4 หมู่บ้าน มีสมาชิก 140 คน โดยมีเงื่อนไขต้องทำเกษตรผสมผสาน ส.ป.ก. ออกเอกสารสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2545 ส.ป.ก. สนับสนุน การขุดสระ เครื่องสูบน้ำ การจัดระบบน้ำ และต้นไม้ให้กลุ่ม 
          ปี พ.ศ. 2548 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดสรุปบทเรียนเครือข่ายชาวบ้านที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. รอบป่าโคกผักกูด-โป่งแดง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบรบือ อำเภอนาเชือก อำเภอวาปีปทุม 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเขวาไร่ ตำบลโนนแดง ตำบลหนองเรือ ตำบลนาข่า และตำบลดอนงัว และได้จัดตั้งเครือข่าย “โคกผักกูด-โป่งแดง” และในปีนี้กลุ่มได้ทำการผลิตแบบอินทรีย์ 
          ปี พ.ศ. 2550 แกนนำเครือข่ายได้ไปอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปข้าวกล้อง สามารถเพิ่มรายได้ จึงเกิดความสนใจ ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ในเครือข่าย ในปี พ.ศ. 2552 มีผลผลิตจากการแปรรูปข้าว 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวมะลิแดง ข้าวมะลิ 105 และข้าวหอมนิล 
          ปี พ.ศ. 2553 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยมีวิทยากรมาจากจังหวัดยโสธร จึงเกิดความสนใจในการรวบรวมและพัฒนาข้าวพื้นบ้าน โดยเริ่มทำแปลงรวมจำนวน 1 ไร่ พื้นที่ของนางบุญเตรียม ไชยรัตน์ จนถึงปัจจุบัน 

5. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม : 
          1. เพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งตนเองได้ มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
          2. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
          3. เพื่อผลิตเกษตรอินทรีย์บริโภคอาหารปลอดภัย 

6. โครงสร้างกลุ่มและสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ-สกุลที่อยู่ตำแหน่ง
1นางบุญเตรียม ไชยรัตน์3 ม.17 บ.โนนชัยศรี ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม          ผู้ประสานงาน 
2นายบุญเรือง พรมดอนกลอย10 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
3นายหนูพัด พรมดอนกลอย88 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
4นายบุญศรี วงภาพ46 ม.7 บ.ห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
5นางสมบูรณ์ พรมดอนกลอย59 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
6นายเจริญ แสนยันต์60 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
7นางสมบูรณ์ เที่ยงดีฤทธิ์&36 ม.10 บ้านป่ากุงหนา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
8นายสมร ทะขุ่ย81 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
9นายทองดี แสนยันต์20/1 ม.1 บ.นาเจริญ ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
10นางประนอม เทียงพาน30/1 ม.18 บ.นาเจริญ ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
11นางดำเนิน ชลชี20 ม.18 บ.นาเจริญ ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
12นางสามิตร เทียงมา54 ม.10 บ.ป่ากุงหนา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
13นางกั้ง พายุ71 ม.18 บ.นาเจริญ ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
14นายบุญเหลือ จำปาดวง93 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
15นายบุญหลั่น เรืองเศษ121 ม.15บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม 
16นายสมบุญ พรมดอนกลอย70 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
17นายสุกีรชัย ริศรี97 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
18นายชูชาติ ทบพวก105 ม.19 บ้านห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
19นางจริต ทบภักดิ์4 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
20นายเติมศักดิ์ ทบวัน3 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
21นายไพรัช ทบภักดิ์4 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
22นางอุไร แก้วลาด74 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
23นางบรรจง ทบภักดิ์17 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
24นางสาวทองหล่อ ทบภักดิ์13 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
25นางบุญมา กางโสภา95 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
26นายสมพร ชินวงศ์3 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
27นางทองเดือน ทบวงศ์32 ม.7 บ.ห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
28นายพงค์ ทบภักดิ์24 ม.19บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
29นายคำผัน ทบภักดิ์108 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
30นายบุดดา ทบพวก33 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
31นายบุญอุ ทบวงศรี18 ม.7 บ.ห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
32นางมา จำปาดวง30 ม. 7 บ.ห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
33นางประนอม เทียบเพชร65 ม.7 บ.ห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
34นางอำพร เขตชมภู117 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือต.เขวาไร่ อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม 
35นางคำขวน นามโพธิ์18 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
36น.ส.วิรดา ทบวัน281 ม.15บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม 
37นางอนงค์ วงษาสืบ69 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
38นายพรมมา มะราชสี41 ม.15บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
39นางสำราญ หมื่นไธสง4 ม.17 บ.โนนชัยศรี ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
40นางประไพ ทบศรี6 ม.17 บ.โนนชัยศรี ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
41นางอมร ศิริสมบัติ31 ม.17 บ.โนนชัยศรี ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
42นายสมพง ทบพวก24 ม.15 บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
43นายอุดม พรมดอนกลอย38 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
44นายคำเผ่า โพธิ์เกตุ145 ม.15บ.ห้วยหลาวเหนือ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม 
45นางคำผัด แสนโคตร48 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
46น.ส.บัวพัน พรมดอนกลอย9 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
47นายสมหมาย แก้วลาด34 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
48นางกรรณิการ์ พัดทะอำพัน9 ม.7 บ.ห้วยหลาว ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
49นางมะลิวรรณ วงศรี47 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
50นางประยูน เขตชมภู63 ม.19 บ.ห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

7. กิจกรรมของกลุ่ม : 
          1. ร้านค้าชุมชน 
          2. ธนาคารหมู่บ้าน 
          3. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 
          4. อนุรักษ์และพัฒนาข้าวพื้นบ้าน 
          5. จัดสมัชชาเครือข่าย 
          6. อบรมเทคนิคการทำเกษตรยั่งยืน 

8. ผู้รับผิดชอบ /ผู้ประสานงาน :
 
  นางบุญเตรียม ไชยรัตน์ เลขที่ 3 หมู่ 17 บ้านโนนชัยศรี ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 092-5708648 

9. ผู้ให้ความรู้/ผู้สื่อสารเรื่องราวภายในกลุ่ม : 
  นางบุญเตรียม ไชยรัตน์ เลขที่ 3 หมู่ 17 บ้านโนนชัยศรี ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 092-5708648 

10. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :
 
          1. แล้งต่อเนื่องยาวนาน 
          2. ไม่มีงบประมาณดำเนินงานในกลุ่ม ต้องรอหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ 
          3. คนในชุมชนไม่ให้ความสนใจการทำเกษตรยั่งยืน 

11. แนวทางการทำงานและทิศทางการทำงาน/ความต้องการการสนับสนุนจากภายนอก :
 
          1. หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และทันฤดูการผลิต 
          2. สนับสนุนความรู้ 

12. ความโดดเด่น :
 
          กลุ่มเกษตรผสมผสาน 4 หมู่บ้านห้วยหลาว เป็นกลุ่มที่ทำการผลิตแบบอินทรีย์ ในชื่อเครือข่าย “โคกผักกูด-โป่งแดง” มีการศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่นาโคก รวมถึงแปรรูปข้าวกล้องจำหน่าย 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *