เครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศประกาศกร้าว รัฐบาลไทยต้องไม่เข้าร่วม CPTPP และคัดค้าน UPOV 1991

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งเป็นเครือข่ายของเกษตรกร องค์กรชุมชน และนักวิชาการจาก 4 ภาค มีสมาชิกกว่า 3,000 คนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ตลอดเดือนมิถุนายน โดยเป็นการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนา และปรับปรุงพันธุกรรมข้าว ผัก ไม้ผล และสัตว์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยองค์กรของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกทั้ง 4 ภาค

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) ในพิธีปิดงานมหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน นายสุเมธ ปานจำลอง ตัวแทนเครือข่ายฯ ได้อ่านคำประกาศพันธุกรรมพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่แสดงถึงจุดยืนของเครือข่ายเกษตรกรในการคัดค้านการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้ UPOV 1991   

“เราขอประณามความพยามของรัฐบาลและบรรษัทที่เร่งผลักดัน CPTPP อันเป็นการบังคับให้ต้องเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV 1991) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมาย ขยายสิทธิผูกขาดให้แก่บรรษัทเมล็ดพันธุ์ ห้ามเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ ขยายสิทธิผูกขาดจากส่วนขยายพันธุ์ รวมถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ขยายระยะเวลาการผูกขาด รวมทั้งลดทอนกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหารของประเทศอย่างร้ายแรง

พวกเราประกาศยืนยันด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะปกป้องรักษา แลกเปลี่ยนแบ่งปัน และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้พันธุกรรมอันเป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่สำคัญต่อระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอธิปไตยทางอาหารเป็นของเกษตรกรและมวลมนุษยชาติสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *