เยาวชนฮักน้ำจาง

         จากการที่ลูกหลานเกษตรกรได้ออกจากชุมชน เพื่อไปทำงานในเมืองใหญ่และเริ่มทยอยกลับมาอยู่ภูมิลำเนาด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ ทั้งยังมีความต้องการที่จะกลับมาอยู่ในชุมชนของตัวเอง เพื่อทำกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนเกิดการพูดคุยและรวมกลุ่มกันขึ้น เป็นกลุ่มอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำเกษตรอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เป็นการช่วยพัฒนาสังคมของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์

          หลังจากการทำงานกับชุมชน ทางกลุ่มฯ ได้พบว่า ชุมชนยังมีปัญหาเรื่องจากการจัดการขยะในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกหรือเศษหญ้าวัชพืช ซึ่งมีการจัดการด้วยการเผา ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร และทางกลุ่มฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องขยะชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการสร้างให้เรื่องขยะเป็นประเด็นสาธารณะ เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีการแก้ปัญหาร่วมกัน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

          ทางกลุ่มฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนขึ้น รวมถึงได้จัดทำโครงการ “ชุมชนกับการจัดการขยะ” ขึ้นมา เพื่อให้ทุกฝ่ายในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

          “การผลิตปุ๋ยจากเศษวัสดุธรรมชาติ” เพื่อลดขยะและการเผา เป็นการลดการเผาวัสดุจากการทำการเกษตร โดยการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชผัก วัสดุจากธรรมชาติ โดยการให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ ลดขยะและการเผาขยะ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังทำให้ชาวบ้านรู้วิธีการจัดการและสร้างมูลค่าจากเศษพืชผักและวัสดุจากธรรมชาติ

         ต่อมาค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม “เด็กรักษ์บ้าน ได้จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชผัก และวัสดุจากธรรมชาติขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ ลดขยะและการเผาขยะ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะให้แก่เด็กและเยาวชน การจัดการและสร้างมูลค่าจากเศษพืชผัก และวัสดุจากธรรมชาติ สิ่งที่ได้คือ ทำให้เยาวชนเหล่านั้นรู้วิธีการจัดการและสร้างมูลค่าจากเศษพืชผัก วัสดุจากธรรมชาติ เกิดเป็นกลุ่มเยาวชนเด็กรักษ์บ้าน และชาวบ้านเห็นความสำคัญกับพลังของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน

         อีกหนึ่งกิจกรรม “การแบ่งปันเมล็ดพันธ์และกล้าไม้” เพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ช่วงโควิด) เพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชนช่วงโควิด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ถูกจัดขึ้นที่ทำการกลุ่มฮักน้ำจาง ณ โรงเรียนบ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ที่ 4 ได้มีการแจกกล้าพันธ์และเมล็ดพันธ์อินทรีย์แก่ชาวบ้าน เพื่อนำพันธ์พืชอินทรีย์ ไปปลูกเพื่อเป็นอาหารและขยายพันธ์ต่อได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *