โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

          โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หมู่ที่ 13 บ้านส้าน ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องปัญหาขยะ ปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมได้เริ่มโดยให้พี่มัธยมสอนน้องประถมคัดแยกขยะ ซึ่งกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนจะดำเนินการในช่วงเช้าของทุกวัน เวลา 07.45 – 08.15 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดขยะและนักเรียนรับผิดชอบทำความสะอาดตามบริเวณต่าง ๆ กิจกรรมจิตอาสาในชั่วโมงเรียนลูกเสือ หรือชั่วโมงกิจกรรมบูรณาการมีการจัดเก็บขยะ และขายขยะที่ร้านรับซื้อของเก่าและรีไซเคิลขยะ อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานจากขยะ

          ผลจากการทำกิจกรรม นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการคัดแยกขยะ สามารถคัดแยกขยะ และสอนรุ่นน้องต่อไปได้ มีจิตอาสาในการทำงาน ไม่รังเกียจการคัดแยกขยะ มีความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังเกตจากการทิ้งขยะทุกครั้ง นักเรียนช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะลงถัง อีกวิธีของการจัดการขยะและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การนำขยะสด อาทิเช่น วัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ ในบริเวณโรงเรียนมาเปลี่ยนเป็น “ปุ๋ยหมัก”

          ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการนำซากพืชหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ เกิดการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ำตาลปนดำ โดยการอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก จัดขึ้นในชั่วโมงวิชาการงานอาชีพ หรือชั่วโมงกิจกรรมบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยทางโรงเรียนฯ ได้จัดซื้อเครื่องหั่นสับใบไม้ วัชพืชต่าง ๆ เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก โดยปุ๋ยหมักที่ได้จะถูกบรรจุลงในถุง และจำหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดหัดขายของนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันปุ๋ยหมักอยู่ระหว่างการหมัก เพื่อให้วัชพืชและใบไม้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไป

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น