สรุปเวทีข้าวข้ามแดน : วัฒนธรรม พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร

Create PDF Recommend Print

สรุปเวทีข้าวข้ามแดน : วัฒนธรรม พันธุกรรมพื้นบ้านและความมั่นคงทางอาหาร

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิชีววิถีและ ชุดโครงการเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น Node เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานตอนกลาง)  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมเวทีวิชาการชาวบ้านกับการจัดการความรู้พันธุกรรมพื้นบ้านความมั่นคงทางอาหาร ในระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถาบันศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกับสถาบันศิลปวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เครือข่ายเกษตรพันธะสัญญา  เครือข่ายสามาคมเกษตรกรไทย ภาคอีสาน   โครงการข้าวปลา อาหาร อีสานมั่นยืน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กลไกวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน (สกว.) และศูนย์วิจัยข้าวในภาคอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้การจัดการพันธุกรรมพื้นบ้าน จากองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อเสนอผลงานองค์ความรู้และรูปธรรมทางเลือกพันธุกรรมกับความมั่นคงทางด้านอาหาร  เพื่อวิเคราะห์กฎหมายและนโยบายด้านพันธุกรรมพื้นบ้านกับความมั่นคงทางอาหารในระดับชาติ  และเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเมล็ดพันธุ์ โดยชุมชน  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีวิชาการ   นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม  ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์   ตลาดนัดสีเขียว  การแสดงจากลูกหลานเกษตรกร  และกลุ่มเกษตรกรการประกวดการตำข้าว  และซุ้มพันธุกรรม  การแข่งขันการทำอาหารท้องถิ่น  และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์

ซึ่งมีบทสรุปจากเวที ดังนี้

ข้อเสนอทางนโยบายและมาตรการต่อรัฐบาล ในประเด็นพันธุกรรม

คำประกาศอิสรภาพทางพันธุกรรม

ยอดรวม hit counter


วันที่เริ่มสำรวจ 02/05/2554