โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ลักษณะพันธุ์ต้นข้าวสูง121 ซม. น้ำหนัก 1,000 เมล็ด = 22.43 กรัม เปลือกเมล็ดสีเหลืองอมเขียว ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีทนแล้ง ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ มีปริมาณธาตุเหล็ก 1.86 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม มีกลิ่นหอม

แหล่งอ้างอิง
หนังสือคู่มือการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย รศ.ดร. ร่วมจิตร นกเขา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์

บทความแนะนำ