โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน

1. ชื่อกลุ่ม : กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ:
        2.1 ที่ตั้ง: นาแปลงรวมอยู่ภายในบริเวณแปลงนาของ นายเชาวลิต วิชัย ตรงข้ามหมู่บ้านบุ่งคล้า หมู่ 5 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานชั่วคราวอยู่ในตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
        2.2 ลักษณะภูมินิเวศ :   เป็นนาลุ่ม ดินทาม
3. ขนาดพื้นที่นาแปลงรวม : 2 งาน

4. ความเป็นมา :
          กลุ่มฮักแพงแบ่งปันเป็นกลุ่มที่ดำเนินการมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2546 รวมกลุ่มกันทำเรื่องอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวนา ทำนาไปได้ระยะหนึ่งประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ จนประมาณปี พ.ศ. 2556 พระอาจารย์มหาสุภาพพุทธวิริโยเป็นผู้ริเริ่มชวนชาวบ้านคุยที่วัดป่านาคำ บ้านโคกกลาง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีการปรึกษากันภายในกลุ่มว่าจะเพิ่มราคาผลผลิตข้าวได้อย่างไรและจะไปขายที่ไหน ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (รพร.กุฉินารายณ์) ซึ่งทำงานกับผู้พิการในเรื่องการส่งเสริมอาชีพพยายามทำตลาดให้ผู้พิการ จึงได้มาชวนให้กลุ่มฯ นำผลผลิตไปขายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กลุ่มจึงเริ่มต้นจากการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้อง ข้าวเกรียบ ข้าวต้มมัด แล้วนำมาวางจำหน่ายในตลาดศุกร์สุขภาพซึ่งมีทุกวันศุกร์เวลา 06.00-12.00 น. หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รวมทั้งได้นำผัก ผลไม้ จากแปลงของสมาชิกไปขายด้วย ซึ่งกลุ่มได้รับงบประมาณก้อนแรกเป็นทุนในการทำตลาดจากบริษัท โอสถสภา จำกัด
          ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ที่กลุ่มได้ไปขายของที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้ระยะหนึ่ง มีนายเชาวลิต วิชัย นายป้าน เผือกแก้ว นายประจักษ์ ลือฉาย นำข้าวสีที่ปลูกในแปลง เช่น ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวก่ำ มาขายที่รพร.กุฉินารายณ์ มีแพทย์ พยาบาล ซื้อข้าวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเพื่อนผู้ค้าในตลาดก็ซื้อด้วยเหตุเพราะเวลาประชุมกันจะไถ่ถามกันว่าข้าวสีมีคุณสมบัติอย่างไร จึงอยากลองชิม ซื้อไปกิน พอซื้อไปกินแล้วจึงอยากปลูกกินเองเพื่อประหยัดและยังสามารถจำหน่ายได้ด้วย
          สมาชิกจึงพูดคุยกันในการประชุมว่าจะเริ่มต้นปลูกอย่างไรไม่ให้ไปผสมกับข้าวที่มีอยู่เดิม นายเชาวลิต วิชัย จึงเสนอว่าให้เชิญผู้ที่มีความรู้เรื่องข้าวมาให้ความรู้ จึงเชิญเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน คือ น.ส.นุจนาด โฮมแพน และนายดาวเรือง พืชผล มาให้ความรู้ที่กลุ่มฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 หลังจากอบรมแล้วสมาชิกสนใจที่จะปลูก มีการสั่งซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ต่างๆ จากทั้งนายเชาวลิต และกลุ่มฯ ที่จังหวัดยโสธรไปปลูกในแปลงตนเอง เมื่อแต่ละคนได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วก็นำไปปลูกในแปลงตนเอง เมื่อมีปัญหาก็จะโทรมาสอบถามนายเชาวลิต เป็นหลัก ซึ่งในแปลงของนายเชาวลิต นายป้าน และนายประจักษ์ก็มีข้าวหลากหลายพันธุ์อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เกิดกลุ่มมาทำร่วมกัน อย่างไรก็ตามภายในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มจะตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวและก่อตั้งธนาคารข้าวเพื่อเก็บรักษาพันธุ์และกระจายพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกและคนทั่วไป

5. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม :
          1. เพื่อให้มีกองทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในกลุ่มสมาชิกและชุมชนทั่วไป
          2. เพื่อให้มีการร่วมกันคิดวางแผนและระดมทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง
          3. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้บริหารจัดการด้วยตนเอง

6. โครงสร้างกลุ่มและสมาชิก:
            ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ.กาฬสินธุ์          ที่ปรึกษากลุ่ม
            ทีมไม้เลื้อย รพร.กุฉินารายณ์  ที่ปรึกษากลุ่ม

คณะกรรมการ 40 คน ได้แก่
            1. นายประจักษ์ ลือฉาย        ประธาน
            2. นายทองเหรียญ ศรีจวง      รองประธาน
            3. นางไข่ วิชัยศร    กรรมการ
            4. นางรำเพย ลีนาลาด          กรรมการ
            5. นายป้าน เผือกแก้ว          กรรมการ
            6. นางศิรินทร ศรีฮุยกรรมการ
            7. นางสมกวย ทักษา            กรรมการ
            8. นายครรธรี แพงพุฒ          กรรมการ
            9. นางรวมใจ แสงชมพู         กรรมการ
            10. นางสีสุพัน อุทรักษ์         กรรมการ
            11. นางลัดดา จิตจักร           กรรมการ
            12. นางสำเนียง แจ้งสุข         กรรมการ
            13. นายปัญญา สิทธิอมร      กรรมการ
            14. นางเทียมจันทร์ ตาลพันธ์กรรมการ
            15. นายผจญ ธุรพันธุ์           กรรมการ
            16. นางนิลวรรณ ลือฉาย       กรรมการ
            17. นายเชาวลิต วิชัย           กรรมการ
            18. นายรุ่งศักดิ์ ท้าวบุตร       กรรมการ
            19. นางประทุมมา ศรีทวีกาศ  กรรมการ
            20. นางนารี สาไชย์กรรมการ
            21. นางสงวน วิชัยโย            กรรมการ
            22. นางเพ็ชร บุญรักษา         กรรมการ
            23. นางสำลี ไชยหนองแข้      กรรมการ
            24. นางเสงี่ยม เอกพันธ์        กรรมการ
            25. นางทองรัตน์ วรรณโนมัย  กรรมการ
            26. นางร่วม ศรีพราว           กรรมการ
            27. นายอุดมกุล คชโคตร       กรรมการ
            28. น.ส.ธนัชพร บรรเทา       กรรมการ
            29. นายวีระพงษ์ ศรีเลา        กรรมการ
            30. นายสำรวม วรพันธ์         กรรมการ
            31. นายจำนง อุ่นเมือง         กรรมการ
            32. นายพิสิทธิ์ มะราชลี        กรรมการ
            33. นายพงศธร เวียงวิเศษ      กรรมการ
            34. นายนารอง อุทรักษ์         กรรมการ
            35. นายเชิงชาย กันกง          กรรมการ
            36. นางรัชดาภรณ์ สิทธิอมร   เหรัญญิก
            37. นางชนัญชิตา โวหารลึก    ผู้ช่วยเหรัญญิก
            38. นายสุดใจ ลีนาลาด         ประชาสัมพันธ์
            39. นายบุญชัย แจ้งสุข         เลขานุการ
            40. นางแคทรียา กันกง         ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเรื่องข้าวและการอนุรักษ์พันธุ์
            1. นายเชาวลิต วิชัยประธาน
            2. นายป้าน เผือกแก้ว          รองประธาน
            3. นายปัญญา สุทธิอมร        เลขานุการ
            4. นางประทุมมา ศรีทวีกาศ   กรรมการ
            5. นายเชิงชาย กันกง           กรรมการ

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น