โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

รูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน รวบรวมรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืน และอาชีพทางเลือกที่ส่งเสริมความพอเพียงและความยั่งยืน “เกษตรกรรมยั่งยืน” เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจำเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติโดยรวม ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำแนกรูปแบบการทำเกษตรกรรมยั่งยืนได้เป็น 6 รูปแบบเด่นๆ ดังนี้

1. ไร่หมุนเวียน เกษตรกรรมยั่งยืนที่รอคนเข้าใจ
2. สวนธรรมร่วมใจวิเวการาม…สถานที่แห่งคุณธรรมและศรัทธา
3. สวนละอองฟ้า อาศรมแห่งทุเรียน
4. สวนอนุรักษ์ธรรมชาติรัชเวทย์….200 ปี แห่งการอนุรักษ์
5. วนเกษตร
6. เกษตรทฤษฎีใหม่

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น