โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน นายวีระยุทธ สุวัฒน์

1. ชื่อกลุ่ม : ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน นายวีระยุทธ สุวัฒน์

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ

          2.1 ที่ตั้ง : นาแปลงรวมและศูนย์ประสานงานอยู่ที่บ้านนายวีระยุทธ สุวัฒน์ บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

          2.2 ลักษณะภูมินิเวศ : ที่ดอน ดินร่วนปนทราย มีห้วยจานใต้อยู่บ้านจานเหนือ ทิศตะวันออกใต้ห้วยเป็นดินทาม ส่วนมากใช้พันธุ์ข้าว กข 6 และมะลิ 105

3. ขนาดพื้นที่นาแปลงรวม : 2 ไร่ ทำแปลงทดลอง 1.5 งาน (150 ตร.ม.)

4. ความเป็นมา :

          นายวีระยุทธ สุวัฒน์ เริ่มรวบรวมพันธุ์ข้าวปี พ.ศ. 2545 โดยใช้พันธุ์ข้าวหอมนางนวล พม่าหอม มะลิแดง มะลิดำ และเริ่มมีข้าวหลายสายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2550 เช่น หอมนิล สันป่าตอง สามารถแปรรูปขายได้ราคาดี เลยเพิ่มข้าวสีขึ้น ข้าวกล้อง ขนมโดนัทจากข้าวมะลิ 105 จมูกข้าวกล้อง มีหน่วยงานระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนเรื่องต่างๆ อาทิ พาณิชย์จังหวัดเข้ามาสนับสนุนเรื่องตลาด อุตสาหกรรมและพัฒนาชุมชนในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดในเรื่องการปรับปรุงดิน

5. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน :

          1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว

6. โครงสร้างกลุ่มและสมาชิก :

โครงสร้าง       ประธาน                            นายวีระยุทธ สุวัฒน์

                    รองประธาน                   นางประสาน พาโคกธม

                    เหรัญญิก                          นางทองม้วน สุวรรณประภา

                    เลขานุการ                       นางสุบิน มลธิแสง

                                                   นางจันทร์เพ็ญ ศรีตะสังข์

                    ฝ่ายส่งเสริม                    นายจำลอง เขียวคลำ

                                                   นางมยุรี หลานคำ

                                                   นางมยุรา มะปะปู

                                                   นางอุทัย กิ่งไธสงค์

                    ฝ่ายตลาด                        นายปัญญา ทะวะวงค์

                                                   นายสมดี มาศศรี

                                                   นางนารีรัตน์ ปักกาเวส

                    กรรมการ                          นายเพียร วรศรี

                                                   นายสุวิทย์ พลละคร

                                                  นางลำใย เหลาสนิท

                    สมาชิก                     ฝ่ายผลิต 50คน

                                                  ฝ่ายแปรรูป5 คน

                                                  ฝ่ายการตลาด           5           คน

                                                  บ้านสำราญ หมู่ที่ 5              10 คน

                                                  บ้านสาวปอ หมู่ที่ 6           9     คน

                                                  บ้านสามปอ หมู่ที่ 12            12คน

                                                  บ้านเหล่าปอแดน หมู่ที่ 11                  5  คน

                                                  บ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่ 9                     5  คน

                                                  บ้านจานใต้ ต.โนนสูง           5   คน

                                                  บ้านกู่โป้ หมู่ที่ 7                  5  คน

                                                  บ้านดู่ปางใหม่ หมู่ที่ 3, 4,13, 14           10คน

                                                  บ้านหนองเขียวแก้ว หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย    5           คน       

7. กิจกรรมของศูนย์ฯและเครือข่าย :

          1. ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

          2. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถั่วปรับปรุงดิน

          3. ตลาดสีเขียว

          4. อบรมของศูนย์ปราชญ์

8. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :

          นายวีระยุทธ สุวัฒน์ สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 บ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 หมายเลขโทรศัพท์ 080-7673562

9.ผู้ให้ความรู้/ผู้สื่อสารเรื่องราวภายในกลุ่ม :

          1. นางประสาน พาโคกทม                  ไร่นาสวนผสม การเก็บเมล็ดพันธุ์ผัก

          2. นายจำลอง เขียวขำ          ปศุสัตว์

          3. นางทองม้วน สุวรรณประภา             เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปข้าว

          4. นายวีรยุทธ สุวัฒน์            การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การขยายพันธุ์พืช การต่อกิ่ง ทาบกิ่ง ตอนกิ่ง       

10. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :

          1. สมาชิกยังไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของการตัดข้าวปน ส่งผลให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีจำนวนน้อย

          2. เรื่องการเก็บรักษาข้าวแปรรูปและเมล็ดพันธุ์

          3. เรื่องตลาดข้าวแปรรูป ไม่มีเงินทุนไปรับซื้อข้าวจากสมาชิกเวลามีรายการสั่งซื้อมากๆ ตั้งแต่ข้าว 10 ตันขึ้นไป

          4. ผลผลิตข้าวแปรรูปไม่เพียงพอต่อตลาด ประเภทข้าวสี เช่น ข้าวก่ำ หอมนิล ไรซ์เบอร์รี่ มะลิดำ

          5. ไม่มีโรงสีข้าวกล้อง ไปจ้างโรงสีกระสอบละ 30 บาท

11. แนวทางการทำงานและทิศทางการทำงาน/ความต้องการการสนับสนุนจากภายนอก      อุปกรณ์ เช่น โรงสีข้าวกล้อง เครื่องซีลสูญญากาศ

12. ความโดดเด่น :

          ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน นายวีระยุทธ สุวัฒน์ ต.หนองแคน เป็นกลุ่มที่เริ่มจากงานเกษตรผสมผสานมาสู่งานเกษตรอินทรีย์ มีการแปรรูปข้าวกล้องอินทรีย์ขาย ทำงานขยายกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์โดยเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ขยายพันธุ์พืช เช่น มะละกอ ไผ่ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปปลูก รวมถึงผลิตลูกไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด พันธุ์ประดู่ดำ และพันธุ์ผสม 3 สายเลือดขาย ผลิตตู้ฟักไข่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น