โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

บทความ “โลกหลังโควิด – โลก 7 N” ของศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฏรอาวุโสเป็นบทความที่ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญของโลกใหม่หลังโควิด โดยสรุปคือ

วิกฤติโควิด-19 สั่นสะเทือนโลกทั้งใบ ทุกมิติ ข้ามชาติ ข้ามศาสนา ข้ามลัทธิอุดมการณ์ ข้ามเผ่าพันธุ์ ก่อให้เกิดจิตสํานึกใหม่ระดับโลก เดิมแม้รุนแรงขนาดทิ้งระเบิดปรมาณูที่ประชาชน ลูกเด็กเล็กแดงตายทันทีเป็นแสนคน ก็ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นจิตสํานึกที่ใหญ่พอ เพราะสงครามมี ฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะ แต่วิกฤตโควิด-19 ทุกฝ่ายแพ้หมด ทําให้เกิดจิตสํานึกใหม่ระดับโลกที่ใหญ่ พอที่จะทําให้โลกเปลี่ยน เมื่อจิตสํานึกของโลกเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยน โลกใหม่คือโลกที่มีจิตสํานึกใหม่ (New Consciousness World)

โลกยุคใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 มีอิทัปปัจจยตาสู่สภาพใหม่ ท่ีสรุปได้เป็น 7 ใหม่หรือ 7 N คือ
1.จิตสํานึกใหม่ (New Consciousness) เป็นสำนึกใหม่ที่กว้าง ไม่แคบ
2.การรับรู้ใหม่ (New Perception) เป็นองค์รวม เชื่อมโยง ไม่แยกส่วน
3.วิธีคิดใหม่ (New Thinking) แบบบูรณาการ สมดุลย์
4.การทำใหม่ (New Action) มีการพัฒนา เชื่อมโยง ไม่แยกส่วน
5.ความมุ่งหมายใหม่ (New Purpose) มีเป้าหมายการอยู่ร่วมกันทั้งกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
6.ระบบการอยู่ร่วมกันใหม่ (New System of Living) ชุมชน สังคม อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลย์และมีศักยภาพ
7.ยุคใหม่ของมนุษยชาติ (New Era of Mankind) สิ้นสุดยุคเก่าที่ผิดธรรมชาติ สู่ยุคใหม่ที่ใช้ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์

ดั่งนี้ โลกก็จะเกิดบูรณภาพและดุลยภาพ ท่ามกลางความหลากหลาย มีปรกติสุขและความ ยั่งยืน เป็นอารยธรรมใหม่ที่จะผุดบังเกิดข้ึนหลังวิกฤติโควิด-19

ส่วนยุคใหม่ของมนุษยชาติจะมีชื่อเรียกว่าอะไร ถ้ามนุษย์จํานวนมากได้สัมผัสคุณสมบัติ ใหม่อันมหัศจรรย์ของความเป็นองค์รวม นามก็จะปรากฏขึ้นเอง

อ่านบทความ “โลกหลังโควิด – โลก 7 N” ของศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี โดยละเอียดที่ …

บทความแนะนำ