โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

          ปัจจุบัน ชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาความสะอาด ทั้งการเข้าถึงการบริการจัดเก็บขยะของเทศบาลฯ ที่ยังไม่ทั่วถึง เกิดการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธี จึงเป็นภาระของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และรวมไปถึงการนำขยะจากนอกหมู่บ้านเข้ามาทิ้งในพื้นที่จุดเสี่ยงตามเขตแนวป่า ส่งผลกระทบในด้านทรัพยากรระบบนิเวศน์ของหมู่บ้านอีกด้วย

          ชุมชนบ้านเกษตรพัฒนาจึงได้จัดทำโครงการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โดยการจัดประชุมสภาพหุภาคีคณะกรรมการหมู่บ้าน (สภาก้อม) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ กำหนดแผนการดำเนินงานในหมู่บ้าน และสร้างกระบวนการรับรู้แบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดกิจกรรมการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน และการเชื่อมโยงสวัสดิการชุมชน (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าไผ่) กับการคัดแยกขยะ

          ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการกับเทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 80 ครัวเรือน และได้สมัครเป็นสมาชิกอาสารักษ์โลก ตามโครงการของภาครัฐ เกิดเครือข่ายและจัดอบรมให้ความรู้การอัดก้อนเชื้อเพลิงจากใบไม้ โดยความร่วมมือของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงก่อเกิดแนวคิดการสร้างคุณค่าของขยะให้เป็นสวัสดิการชุมชนแก่สมาชิก

          และได้ต่อยอดโครงการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน เป็นโครงการช่างกล้า (การเพาะกล้าผักในภาชนะที่เหลือใช้จากขยะ) นำกล้าผักมาแจกจ่ายให้สมาชิกในหมู่บ้านได้ปลูกผักปลอดสารเคมีไว้บริโภคเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

          ธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการ เป็นแนวทางหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยผ่านเวทีประชาคมค้นหาปัญหาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เห็นมูลค่าจากขยะที่เหลือใช้จากครัวเรือน เพื่อนำมาฝากหรือออมขยะ หลังจากคิดเป็นมูลค่าเงินแล้ว นำมาฝากกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อจัดให้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ตามกรอบระเบียบการจัดสวัสดิการชุมชน อีกทั้งช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้สมาชิกในชุมชนรู้จักการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และหมู่บ้าน ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย เป็นระเบียบตลอดไป

บทความแนะนำ