โทรศัพท์

096 948 1913

อีเมล์

sathaiaan@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 17:00

1. ชื่อกลุ่ม : สภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ 

2. ที่ตั้งและภูมินิเวศ : 
         2.1 ที่ตั้ง : นายประยวน เพชรทา เลขที่ 76 หมู่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
          2.2 ลักษณะภูมินิเวศ : ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล มีลักษณะนิเวศนาโคก พื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อย จะปรับพื้นที่ให้เป็นนาขนาดเล็ก โดยทำคันนากั้นตามแนวระดับความสูงเดียวกัน แล้วไล่ระดับนาลงมา ยกคันดินเล็กๆ ไม่สูงมาก เพื่อให้มีน้ำขังใช้ปลูกข้าวได้ จะปลูกข้าวเป็นหลัก พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมควรเป็นพันธุ์ข้าวที่อายุสั้น และต้องการน้ำ ปัจจุบันนิยมปลูกข้าวเหนียว กข 6 และมะลิ 105 เนื่องจากขายได้ราคาดีกว่า ซึ่งเป็นเพราะการตลาดชี้นำให้ผู้บริโภครู้จัก และคุ้นเคยเฉพาะข้าวเมล็ดยาว หมดฤดูการทำนาจะไปรับจ้างต่างจังหวัด ส่วนการเลี้ยงวัว ควาย จะปล่อยตามธรรมชาติ และเลี้ยงในแปลงนาของตนเอง 

3. ขนาดพื้นที่นาแปลงรวม :
 1.5 ไร่ 

4. ความเป็นมา :
 
          ปี พ.ศ. 2543-2546 มีการรวมกลุ่ม ชื่อกลุ่ม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกขอนแก่นใต้-โคราชเหนือ และได้รับงบสนับสนุนจากโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย สนับสนุนการขุดสระ ปรับพื้นที่การเกษตร จัดระบบน้ำ พันธุ์ไม้ และพันธุ์สัตว์ มีการประชุมหมุนเวียนกันทุกเดือน และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรกรรมยั่งยืน หมดโครงการฯได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 
          ปี พ.ศ. 2553 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน เข้าไปสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุข้าวพื้นบ้านจึงได้รวบรวมสมาชิกเดิมที่เคยร่วมกิจกรรมโครงการนำร่องฯ ประมาณ 10 ครอบครัวในตำบลเพ็กใหญ่ มาร่วมกันทำแปลงอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านและรายครอบครัวปลูกข้าวพื้นบ้าน 
          ปี พ.ศ. 2554 แกนนำได้รวบรวมกลุ่มและผู้นำในชุมชน จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ ประกอบด้วย บ้านสระบัว บ้านยานาง บ้านนาคสะดุ้ง บ้านโคกสี บ้านหนองสะแบง บ้านโคกกลาง บ้านโนนหอม บ้านทุ่งแค และบ้านโนนแต้ การขับเคลื่อนกลุ่มใช้ชื่อ “สภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่” กิจกรรมหลักๆ ที่สภาฯ ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชชุมชน การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และการติดตามนโยบายที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม :
 
          1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 
          2. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพื้นบ้าน 

6. โครงสร้างกลุ่มและสมาชิก :

ลำดับที่          ชื่อ-สกุล                              ที่อยู่                                                  ตำแหน่ง
1          นายประยวน เพชรทา          76 ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น                        ประธาน
2          นายวรวิทย์ ทับขวา            114 ม.2 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นรองประธาน
3นางอุธร ศรีชิน5 ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นรองประธาน
4นายภควัตร บุปผาชาติ66 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นเลขานุการ
5นายถวิล ศรีสุวรนันท์40 ม.10 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นผู้ช่วยเลขานุการ
6นายทองม้วน โลกาวี101 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นผู้แทนร่วมประชุมระดับจังหวัด
7นายพัฒนา ปัดตาระโพธิ์33 ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นผู้แทนร่วมประชุมระดับจังหวัด
8นายขวัญชัย แพงกำแหง193 ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
9นางอุบล ตรีมาส47 ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
10นายสมบัติ แทนอุดเรือ53 ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
11นายน้อย เกศชมภู132 ม.1 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
12นายคำบุ่น พิมพ์ทำมา10 ม.2 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
13นายนิเวศน์ สุริโย53 ม.2 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
14นางบัวพัน พั่วสอน29 ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
15นายสุบรรณ พิมพ์สังข์21 ม.3 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
16นางมณี คอนเพ็ง28 ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
17นางสุจิตรา ขวากุดแข้50 ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
18นางนวลฉวี สันทด30 ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
19นางสมพร เกิดขุนทด22 ม.4 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
20นายเฉลิม ปิตุรงค์52 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
21นายจำลอง เกณฑ์กลาง28 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
22นายวิทยา พลเมือง127 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
23นางอรวรรณ ปักสาวะโก45 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
24นางสมควร เทาเบา80 ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
25นางนวลออง แกนทาเทพ150 ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
26นางบุปผา คำพลงาม94 ม.8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
27นายยุทธ วรรณวิจิตร29 ม.10 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
28นายทองจันทร์ เตชะแก้ว16 ม.10 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
29นางกมลทิพย์ ยกสันเที้ย18 ม.10 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
30นายบุญหนา สาแก้ว84 ม.9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
31นางหนูคล้าย โคตรภูธร49 ม.9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
32นางสุมนทา ใจตรง228 ม.9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
33นางกัลยา โอชา45 ม.6 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
34นางสมบัติ อันตา22 ม.6 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ
35นางละไม ปิดตาทะสา103 ม.6 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่นกรรมการ

          สมาชิก ประกอบไปด้วย บ้านสระบัว บ้านยานาง บ้านนาคสะดุ้ง บ้านโคกสี บ้านหนองสะแบง บ้านโคกกลาง บ้านโนนหอม บ้านทุ่งแค และบ้านโนนแต้ 

7. กิจกรรมของกลุ่ม : 
          
1. การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชชุมชน 
          2. ประชุมสภาองค์กรชุมชนประจำเดือน 
          3. ตรวจแปลงสมาชิก 
          4. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
          5. ติดตามนโยบายที่มีผลกระทบกับเกษตรกร 
          6. อนุรักษ์พัฒนาข้าวพื้นบ้านเหมาะสมกับพื้นที่ 

8. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน :
 
          นายทองม้วน โลกาวี เลขที่ 101 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 081-0473209 

9. ผู้ให้ความรู้/ผู้สื่อสารเรื่องราวภายในกลุ่ม :
 
          1. นายทองม้วน โลกาวี เลขที่ 101 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 081-0473209 
          2. นายภควัตร บุปผาชาติ เลขที่ 66 ม.7 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 
          3. นายประยวน เพชรทา เลขที่ 76 ม. 8 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 

10.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :
 
          1. การขยายสมาชิกและพื้นที่ปลูกข้าวพื้นบ้าน 
          2. ไม่มีตลาดข้าว 
          3. ไม่มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน 

11. แนวทางการทำงานและทิศทางการทำงาน/ความต้องการการสนับสนุนจากภายนอก : 
          
1. จัดทำศูนย์พันธุกรรมชุมชน           
          2. การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชชุมชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
          3. การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
          4. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

12. ความโดดเด่น : 
          สภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับอบต.ในเรื่องการรับรองสิทธิเกษตรกรผ่านการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชท้องถิ่นพันธุ์พืชชุมชน ทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และการติดตามนโยบายที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น